EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğretim Üyesi Murat Bülbül Tarafından Hazırlanan ve Eğitim Hukukuna İlişkin Yeni Yayınlar

21.11.2020

Fakültemiz Dr. Öğretim Üyesi Murat Bülbül'e ait ve Eğitim Hukuku'na ilişkin üç yayın yakın zamanda basılmıştır. Söz konusu yayınlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Dr. Öğretim Üyesi Murat Bülbül'e teşekkürlerimizi sunuyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Eğitim Hukuku: Eğitim sisteminde yaşanan sorunların önemli bir kısmı, ilgili hukuki çerçeve ve işleyişin tam olarak bilinmemesine dayanmaktadır. Öğrenciler, veliler ve eğitim çalışanlarının önemli mağduriyetler yaşamasına neden olan ve genellikle çözümsüz kalan güncel örnekler bu durumun en büyük kanıtıdır. Eğitim Hukuku, bu alanda hissedilen eksikliği gidermek ve yükseköğretim de dâhil olmak üzere eğitim sistemindeki tüm paydaşların bu bilgi ve donanıma sahip olmaları amacıyla yazılmıştır. Eğitim hukuku, Türkiye’de yeni oluşmakta olan bir hukuk disiplinidir. Hem eğitim bilimleri hem de hukuk alanında bilgi ve birikime sahip olunması gereken böylesine yeni bir hukuk alanının sınırlarını ve içeriğini belirlemek kolay bir süreç değildir. Bu açıdan kitabın yazarının hukukçu olmasının yanı sıra yıllarca öğretmenlik ve müfettişlik yaparak saha deneyimi kazanmış eğitim bilimci bir akademisyen olmasının hem kitabın içeriğine hem de dilinin sadelik ve anlaşılırlığına önemli katkılar sağladığı düşünülmektedir (https://www.nobelyayin.com/egitim-hukuku_15962.html)

Eğitim Hukuku Pratik Çalışmaları: Eğitim Hukuku Pratik Çalışmaları kitabı, başlığı ve içeriği itibarı ile Türkiye'de ilk olma niteliğindedir. Kitap hem hukukçulara hem de eğitimcilere yönelik ve de okuyucu dostu olarak nitelendirilebilecek bir üslup ve içerikle hazırlanmıştır. Kitapta ilk olarak tamamı çözümlü ve özgün 10 pratik çalışmaya yer verilmiştir. Eğitim hukukunun içeriğinin belirlenmesinde mahkeme kararlarının yadsınamaz önemi dikkate alınarak ikinci bölümde de seçilmiş yüksek mahkeme kararlarına yer verilmiştir. Dersi alan öğrencilerin sınavlarına daha iyi hazırlık yapabilmesi için kitabın üçüncü bölümünde geçmiş yıllara ait çoktan seçmeli ve klasik sınav örnekleri yer almaktadır. Kitabın dördüncü bölümünde ise örnek dava ve idari başvuru dilekçeleriyle sözleşme örnekleri bulunmaktadır (https://www.nobelyayin.com/egitim-hukuku-pratik-calismalari_16523.html)

Eğitim Hukuku Mevzuat Derlemesi: Eğitimle ilgili mevzuatın oldukça geniş kapsamlı ve dağınık bir hâlde bulunduğu söylenebilir. Bu nedenle Türkiye'de ilk olma niteliğindeki bu mevzuat derlemesi oluşturulurken eğitim sisteminde yer alan tüm paydaşların ve hukukçuların en çok müracaat edecekleri mevzuat içeriğine yer verilmiştir. Sonrasında da okuyucunun mevzuat sistematiğini daha iyi anlayabilmesi için mevzuat 4 ana başlık altında toplanmıştır. Son olarak da eğitim hukukundaki kavramlar belirlenerek ilgili mevzuatla eşleştirilmiş ve okuyucunun karmaşık bir hâlde bulunan eğitim mevzuatını daha iyi kavraması amaçlanmıştır. Eğitim Hukuku Mevzuat Derlemesi hazırlanırken yöneticilik, müfettişlik ve aday öğretmenlikle ilgili sınavlara hazırlananlar kadar eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilere de yararlı olması amaçlanmıştır. Eğitimle ilgili davalarda yer alan hâkim, savcı, avukat ve bilirkişiler açısından da önemli yararlar sağlanması beklenmektedir (https://www.nobelyayin.com/egitim-hukuku-mevzuat-derlemesi_16490.html).